Witamy na naszej stronie internetowej

KADRA PEDAGOGICZNA


KADRA PEDAGOGICZNA 
 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

 

mgr Maria Maciejewska

 

Dyrektor

 

 

Matematyka, historia

 

mgr Beata Figas

 

 

Matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawstwo w kl. VIIIa, nauczanie indywidualne

 

mgr Dorota Maschotta

 

Matematyka

 

 

mgr Monika Kamień

 

Matematyka, fizyka, wychowawstwo w kl. Vc

 

mgr Ewa Podolska

 

 

 

Język polski, informatyka kl. IIIa i IIb

 

mgr Joanna Szczerkowska

 

Język polski, historia, wychowawstwo

w kl. VIIb

 

 

mgr Natalia Majkowska - Barbachowska

 

 

Język polski, wychowawstwo w kl. Vb

 

mgr Sergiusz Czaja

 

 

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza

o społeczeństwie, wychowawstwo w kl. IVb

 

 

mgr Monika Grzmil - Ławniczak

 

 

Biologia, nauczanie indywidualne, edukacja wczesnoszkolna (kl. IIb)

 

 

mgr inż. Danuta Groenwald

 

Przyroda, technika, biologia, wychowawstwo

w kl. IVa i VIIa

 

 

mgr Martyna Kas - Kur

 

 

Chemia, biologia

 

 

mgr Ewelina Plocke

 

Język angielski, wychowawstwo w kl. VIb, nauczanie indywidualne

 

 

mgr Alicja Czapp

 

 

Język angielski, język niemiecki, wychowawstwo w kl. VIIIb

 

 

mgr Dorota Zaklikowska – Karczyńska

 

Język niemiecki, wychowawstwo w kl. Va

 

 

mgr Izabela Bieszka

 

 

Geografia

 

 

mgr Patrycja Dampc - Brunka

 

Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawstwo w kl. VIa, nauczyciel wspomagający

 

 

ks. mgr Paweł Maj

 

 

Religia

 

mgr Maria Lanc

 

 

Religia, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Dariusz Thiel

 

 

Informatyka

 

mgr Danuta Kowalik

 

Plastyka, nauczyciel edukacja wczesnoszkolna (kl. IIa)

 

 

mgr Gabriela Ratke

 

Informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja wczesnoszkolna (kl. Ia)

 

 

mgr Justyna Grzenkowicz

 

 

Muzyka, wychowanie przedszkolne

 

 

mgr Anna Schmitt

 

 

Muzyka

 

mgr Elżbieta Różek

 

 

Edukacja wczesnoszkolna (kl. IIIb)

 

mgr Maria Draws

 

 

Edukacja wczesnoszkolna (kl. Ib), język kaszubski

 

 

mgr Barbara Hejmowska

 

 

Edukacja wczesnoszkolna (kl. IIIa), język kaszubski

 

 

Ewa Borska

 

Wychowanie przedszkolne

 

 

mgr Beata Ziemann

 

Logopedia, edukacja wczesnoszkolna

 

 

mgr Paweł Kominiarek

 

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Piotr Potrykus

 

Wychowanie fizyczne, wychowawstwo w kl. VIIc

 

 

mgr Beata Konkel - Jaskułke

 

 

Pedagog szkolny, rewalidacja

 

 

mgr Dorota Markstein

 

Terapia, rewalidacja

 

 

mgr Anna Klein – Ptasińska

 

Wicedyrektor

 

Rewalidacja

 

mgr Barbara Makowska

 

Nauczanie indywidualne (język polski, historia)

 

 

mgr Anna Gołębiewska - Wenta

 

Wychowawca świetlicy, pomoc nauczyciela

 

 

Zofia Grzywacz - Wenta

 

Wychowawca świetlicy

 

 

mgr Karolina Stark

 

Bibliotekarz

 

mgr Agnieszka Grabińska 

 Psycholog

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą trwającą cały poprzedzający tydzień, w czasie której uczniowie promowali siebie poprzez plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. W wyniku wyborów na rok szkolny 2018/2019 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego.

samorzad

 

 

■ przewodnicząca – Aleksandra Wikowska (kl. VIIIa)

■ zastępca przewodniczącej – Nikola Potrykus (kl. VIIIa)

skarbnik – Kacper Cyrankowski  (kl. VIIb)

■ sekretarz - Daria Rigga (kl. VIIIb)

 

OPIEKUN SAMORZĄDU:
■ mgr JOANNA SZCZERKOWSKA,

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Józefa Dambka w LEŚNIEWIE


Podstawa prawna:
I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.
II. Statut Szkoły Podstawowej w Leśniewie.

Regulamin zawiera następujące rozdziały:
I. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
II. Rada samorządu uczniowskiego.
III. Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
IV. Opiekun samorządu uczniowskiego.
V. Postanowienia końcowe.


ROZDZIAŁ I – Cele, zadania, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego
Cele samorządu uczniowskiego:

- Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
- Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
- Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
- Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
- Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.
Zadania samorządu uczniowskiego:
- Podczas apeli przedstawia oceniane akcje podejmowane przez organizację oraz podsumowane konkursy, których celem jest ład i porządek w szkole.
W oparciu o relację z dyżurów uczniowskich omawia się zachowanie dzieci w czasie przerw.
Przez cały rok szkolny uczniowie klas V-VI pełnią dyżury na korytarzu w czasie przerw międzylekcyjnych.
Zakres obowiązków osób dyżurujących określa odrębny regulamin dyżurów.
Samorząd uczestniczy w organizowaniu apeli okolicznościowych.
Starsi członkowie samorządu opiekują się młodszymi, zdolniejsi w nauce pomagają słabszym.
Samorząd dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca ich tradycje.
Samorząd organizuje niezbędne prace na rzecz szkoły.
Prawa samorządu uczniowskiego:
SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:
Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Prawo do redagowania stonki internetowej szkolnej.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna SU, na wniosek dyrekcji szkoły).
Obowiązki samorządu uczniowskiego:
Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
Dbanie o piękno mowy ojczystej.
Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu SU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów.

 

ROZDZIAŁ II – Rada samorządu uczniowskiego.
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
a) na szczeblu klas: samorządy klasowe,
b) na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.
3. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) sekretarz
d) skarbnik,
e) członkowie rady samorządu.
4. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
5. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV-VI.
6. Przedstawiciele rady klas VI mają obowiązek opieki nad członkami samorządu reprezentującymi klasy IV.
7. Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielem – opiekunem.
8. Obowiązkiem rady uczniowskiej jest prowadzenie sprawozdawczości w sprawozdań i rozliczeń finansowych.
9. Operacji finansowych dokonuje i dokumentację przychodów i rozchodów prowadzi opiekun wraz skarbnikiem samorządu.
10. Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
11. Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę.
12. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Powołuje się nowego członka - patrz punkt wyżej.
13. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od wyborów samorządu uczniowskiego.
ROZDZIAŁ III – Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
1. Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się na początku września.
2. Wybory są:
a) powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
b) równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
c) bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
d) tajne, tzn. wybór jest anonimowy.
3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV i VI.
4. Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
5. Kandydatami do rady samorządu są uczniowie, którzy w wyniku demokratycznego wyboru zostali członkami samorządu klasowego.
6. Poszczególne funkcje we władzach samorządu uczniowskiego są przyznawane podczas pierwszego spotkania przedstawicieli samorządów klasowych w tajnych wyborach.
ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego.
1. Opiekuna (opiekunów) samorządu uczniowskiego wybiera dyrektor szkoły na początku września danego roku szkolnego.
2. Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.
ROZDZIAŁ V - Postanowienia końcowe.
1. Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
3. Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności SU znajdują się u dyrekcji szkoły, opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.
4. Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej działalności.
5. Samorząd Uczniowski redaguje i wydaje w szkole gazetkę szkolną.
6. Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze na działalność Samorządu, którymi dysponuje skarbnik i opiekun. Na fundusze SU składają się dochody pozyskiwane z różnych źródeł.
7. Fundusze przeznaczane są na:
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności SU,
- nagrody w konkursach,
- opłaty pocztowe
- prowadzenie dyskotek i zabaw szkolnych,
- papieru ksero,
- inne związane z działalnością samorządu.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie we wrześniu 2013 roku.

 

 

 

 

 

PSYCHOLOG

1

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG SZKOLNY

                                                            

mgr AGNIESZKA GRABIŃSKA

 

 

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

 • wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni,

 • pozostawienie legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,

 • pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.

 1. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

 2. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 3. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.

 4. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.

 5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.

 6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

 7. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.

 8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

 konik