Witamy na naszej stronie internetowej

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOŁY

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 1. Program pt. „Przeciw przemocy" dla klas IV-VI

Celem programu jest:
▪ wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole;
▪ eliminowanie czynników powodujących przemoc i agresję w klasie;
▪ zwiększanie wzajemnej życzliwości i sprawności w działaniu;
▪ kształtowanie postaw sprzyjających w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z      rozwiązywaniem konfliktów klasowych;
▪ nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia NIE;
▪ integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji.

2. Program pt. „Nie pal przy mnie, proszę"dla klas I-III

Celem programu jest:
▪ uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
▪ kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
▪ uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
▪ uwrażliwienie dzieci na szkodliwe działanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem;
▪ wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni przy nich palą.

3. Program pt. „Zachowaj trzeźwy umysł", to kampania pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu.

Celem kampanii jest:
▪ budowanie pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel;
▪ wzmacnianie więzi z rodzicami;
▪ dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników;
▪ promowanie wartościowychprzedsięwzięczdrowotnych i sportu.

4. Program pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie".

Celem głównym programu jest:
▪ zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów klas IV – VI.

 ter reki