Witamy na naszej stronie internetowej

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Dnia 14 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku wyborów na rok szkolny 2020/2021 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego.

samorzad

 

 

■ przewodnicząca – Monika Zaklikowska (kl. VIIIa)

■ zastępca przewodniczącej – Jakub Kiedrowski (kl. VIIb)

skarbnik – Magdalena Jankowska (kl. VIa)

■ sekretarz - Noemi Labuda (kl. VIIb)

 

OPIEKUN SAMORZĄDU:
■ mgr SERGIUSZ CZAJA 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Józefa Dambka w LEŚNIEWIE


Podstawa prawna:
I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.
II. Statut Szkoły Podstawowej w Leśniewie.

Regulamin zawiera następujące rozdziały:
I. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
II. Rada samorządu uczniowskiego.
III. Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
IV. Opiekun samorządu uczniowskiego.
V. Postanowienia końcowe.


ROZDZIAŁ I – Cele, zadania, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego
Cele samorządu uczniowskiego:

- Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
- Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
- Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
- Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
- Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.
Zadania samorządu uczniowskiego:
- Podczas apeli przedstawia oceniane akcje podejmowane przez organizację oraz podsumowane konkursy, których celem jest ład i porządek w szkole.
W oparciu o relację z dyżurów uczniowskich omawia się zachowanie dzieci w czasie przerw.
Przez cały rok szkolny uczniowie klas V-VI pełnią dyżury na korytarzu w czasie przerw międzylekcyjnych.
Zakres obowiązków osób dyżurujących określa odrębny regulamin dyżurów.
Samorząd uczestniczy w organizowaniu apeli okolicznościowych.
Starsi członkowie samorządu opiekują się młodszymi, zdolniejsi w nauce pomagają słabszym.
Samorząd dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca ich tradycje.
Samorząd organizuje niezbędne prace na rzecz szkoły.
Prawa samorządu uczniowskiego:
SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:
Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Prawo do redagowania stonki internetowej szkolnej.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna SU, na wniosek dyrekcji szkoły).
Obowiązki samorządu uczniowskiego:
Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
Dbanie o piękno mowy ojczystej.
Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu SU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów.

 

ROZDZIAŁ II – Rada samorządu uczniowskiego.
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
a) na szczeblu klas: samorządy klasowe,
b) na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.
3. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) sekretarz
d) skarbnik,
e) członkowie rady samorządu.
4. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
5. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV-VI.
6. Przedstawiciele rady klas VI mają obowiązek opieki nad członkami samorządu reprezentującymi klasy IV.
7. Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielem – opiekunem.
8. Obowiązkiem rady uczniowskiej jest prowadzenie sprawozdawczości w sprawozdań i rozliczeń finansowych.
9. Operacji finansowych dokonuje i dokumentację przychodów i rozchodów prowadzi opiekun wraz skarbnikiem samorządu.
10. Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
11. Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę.
12. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Powołuje się nowego członka - patrz punkt wyżej.
13. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od wyborów samorządu uczniowskiego.
ROZDZIAŁ III – Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
1. Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się na początku września.
2. Wybory są:
a) powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
b) równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
c) bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
d) tajne, tzn. wybór jest anonimowy.
3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV i VI.
4. Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
5. Kandydatami do rady samorządu są uczniowie, którzy w wyniku demokratycznego wyboru zostali członkami samorządu klasowego.
6. Poszczególne funkcje we władzach samorządu uczniowskiego są przyznawane podczas pierwszego spotkania przedstawicieli samorządów klasowych w tajnych wyborach.
ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego.
1. Opiekuna (opiekunów) samorządu uczniowskiego wybiera dyrektor szkoły na początku września danego roku szkolnego.
2. Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.
ROZDZIAŁ V - Postanowienia końcowe.
1. Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
3. Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności SU znajdują się u dyrekcji szkoły, opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.
4. Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej działalności.
5. Samorząd Uczniowski redaguje i wydaje w szkole gazetkę szkolną.
6. Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze na działalność Samorządu, którymi dysponuje skarbnik i opiekun. Na fundusze SU składają się dochody pozyskiwane z różnych źródeł.
7. Fundusze przeznaczane są na:
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności SU,
- nagrody w konkursach,
- opłaty pocztowe
- prowadzenie dyskotek i zabaw szkolnych,
- papieru ksero,
- inne związane z działalnością samorządu.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie we wrześniu 2013 roku.