Witamy na naszej stronie internetowej

REGULAMIN I PROGRAM ZAJĘĆ W FERIE ZIMOWE 2020

Regulamin ferii zimowych

w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie

W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie będą organizowane zajęcia dla uczniów naszej szkoły.

Proponujemy dobrą i bezpieczną zabawę od poniedziałku do piątku. Tematyka zajęć dostosowana będzie do wieku i zainteresowań uczestników.

I. Zasady ogólne.

1. Organizator ferii, dołoży wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką.

2. Organizator ferii zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie ferii, podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu.

3. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ferii, organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób w sposób rażący łamiących zasady uczestnictwa podczas ferii.

4. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika ferii, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników ferii, dlatego też prosimy o pozostawienie cennych rzeczy w domach.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.

6. W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas ferii natychmiast powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ferii.

 

II.Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:

1. Uczestnictwa w zabawach, wyjazdach i innych atrakcjach przewidzianych programem ferii.

2. Realizacji zajęć zgodnie z programem ferii.

3. Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do przewidzianych zajęć.

4. Uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna.

5. Otrzymania niektórych materiałów potrzebnych do zajęć.

 

III. Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek:

1. Zapoznać się wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi z programem, regulaminem ferii oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi ferii.

2. Dostarczyć pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w zajęciach organizowanych przez szkołę.

3. Przestrzegać niniejszego regulaminu.

4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych.

5. Przestrzegać regulaminu wycieczek szkolnych podczas wyjść i wyjazdów.

6. Słuchać i wykonywać prośby i polecenia opiekunów oraz innych upoważnionych osób.

7. Posiadać obuwie i strój sportowy podczas zajęć na sali gimnastycznej  lub odpowiedni do przewidzianych zajęć i podczas wyjazdów.

8. Natychmiast powiadamiać opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach.

9. Szanować cudzą i osobistą własność.

PLAN ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2020 R. 

 

UCZNIOWIE JADĄCY DO JUMPCITY – NA TERENIE JUMPCITY OBOWIĄZUJA

SPECJALNE SKARPETKI. JEŚLI KTOŚ MA TAKIE W DOMU PROSIMY O ZABRANIE

ICH ZE SOBĄ. JEŚLI DZIECI NIE POSIADAJĄ TAKICH SKARPETEK, ZOBOWIĄZANE

BĘDĄ DO ICH ZAKUPU NA MIEJSCU. KOSZT SKARPETEK – 5 ZŁ.