Witamy na naszej stronie internetowej

OGŁOSZENIE

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA DAMBKA W LEŚNIEWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Wegner Kinga
2. Julia Okoń
3. Zofia Kiedrowska
4. Piekarek Klaudia
5. Markstein Izabela
6. Stromski Sebastian
7. Wroński Jakub
8. Konkel Maria
9. Hewelt Jakub
10. Okrój Anna
11. Labudda Paweł
12. Lessnau Jakub
13. Palczykowska Magda
14. Klawikowska Karolina
15. Kloske Maciej
16. Guth Kacper
17. Malinowski Szymon
18. Lesnau Filip
19. Pieper Oliwia
20. Miotk Amelia
21. Szymański Sebastian
22. Wenta Ksawier
23. Bianga Maciej
24. Hirth Dominik
25. Mudlaff Oliwier
26. Thiel Aleksander
27. Byczk Karolina
28. Bollin Urszula
29. Albecki Eryk
30. Darga Mikołaj
31. Dudziak Sebastian
32. Słupczewska Anna
33. Ciskowska Wiktoria
34. Styn Michał
35. Borski Paweł
36. Wikowski Maciej
37. Wikowska Małgorzata
38. Jankowska Magdalena
39. Czapp Julia
40. Zinkel Borys
41. Soitz Barbara
42. Rigga Szymon
43. Lessnau Katarzyna
44. Kiepke Konrad
45. Bartosik Karolina
46. Walkusz Filip
47. Czapp Zofia

48. Glembin Wojciech
49. Kosecki Jakub
50. Pieper Artur
51. Kuś Krzysztof

52. Alankiewicz Jan

53. Martyna Wolf

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA DAMBKA W LEŚNIEWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

1. Semmerling Karolina
2. Okuń Wiktoria
3. Funk Majka
4. Wikowska Anna
5. Bassmann Kamil
6. Wolanin Damian
7. Rumpca Maciej
8. Srok Piotr
9. Srok Zofia
10. Kwidzińska Sara
11. Lewicki Dominik
12. Tyszer Małgorzata
13. Srok Dominika
14. Błaszk Jakub
15. Drafz Bartosz
16. Lademann Filip
17. Mudlaff Konrad
18. Pionke Antoni
19. Rost Maja
20. Wikowska Maja
21. Semmerling Jan
22. Jaśkiewicz Grzegorz
23. Guzdraj Paweł
24. Gadomska Nadia
25. Kiepke Konrad
26. Okrój Damian
27. Kohnke Wiktoria
28. Górecki Kuba
29. Arendt Paulina
30. Bużan Adam
31. Korejke Dawid
32. Zaczek Wiktor
33. Abraham Aleksandra
34. Kowalewski Arkadiusz
35. Doppke Nikodem

36.Bendzmer Zuzanna

37. Maja Potrykus

38. Bemke Nikodem

39. Bianga Antoni

40. Grubba Milena

OGŁOSZENIE

logo        Polski Związek Wędkarski, koło nr 68 w Pucku prowadzi                                nabór do szkółki ekologiczno - wędkarskiej.  

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 8 - 12 lat, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z wędką. To doskonała oferta dla tych, którzy lubią spędzać czas nad wodą, kochają przyrodę oraz lubią koncentrować się i ćwiczyć swoją czujność. Dla wielu łowienie ryb to pasja, której poświęcają swój wolny czas. Dla tych młodych mieszkańców gminy, którzy chcą spróbować swoich sil z wędką organizowana jest szkółka wędkarska.

Szkółka obejmuje zajęcia z zakresu teorii i praktyki. Spotkania będą prowadzone w Szkole Podstawowej im. J. Dambka w Leśniewie.

Dodatkowych informacji udziela Instruktor Wędkarstwa Młodzieżowego Piotr Wyborski pod numerem telefonu 503 121 025 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. DAMBKA W LEŚNIEWIE

DNIA 09 KWIETNIA 2015 ROKU O GODZINIE 14.00 W SALI 71

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA DAMBKA W LEŚNIEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

§ 1, Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie
§ 2, Warunki rekrutacji regulują przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z roku 2004, Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie umowy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265).
4. UCHWAŁA Nr IV/29/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przeszkoli w Gminie Puck.

§ 3. Ogólne kryteria rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie prowadzonej przez Gminę Puck:
1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat- rocznik 2010 zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego – na podstawie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. Dzieci z rocznika 2010/pięciolatki podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego/ zamieszkałe poza Gminą Puck zapisują się do oddziału przedszkolnego lub przedszkola na terenie swojego miejsca zamieszkania, tj. gmina, miasto - a do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Leśniewie mogą być przyjęte wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, tj. po 21.08.2015 r.
4. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
6. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
7. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa jest w ust. 6, do oddziału przedszkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
8. 1. Od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
2. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016 /2017 dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 1, z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata.
3.Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa w ust.1, jest zadaniem własnym gminy.

§ 4. Kryteria rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie prowadzonej przez Gminę Puck:
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Puck.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mówi ust.1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Gminy Puck.

5. Na rok szkolny 2015/2016 Rada Gminy Puck ustaliła następujące kryteria przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów:

 

L.p.

 

 

Kryterium

 

 

Wartość kryterium w punktach

 

1.

 

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego

przygotowania przedszkolnego.

 

15

2.

Kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja ukończy 4 lata.

 3

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/szkoły, jeśli przedszkole mieści się w zespole/ w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja.

 3

4.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/ Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm./

 3

5.

Zadeklarowana ilość godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5- co godzinny, bezpłatny czas wychowania przedszkolnego, będzie wynosić co najmniej 4 godziny dziennie.

 2

6.

Kandydat zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się przedszkole lub miejscowości należącej do obwodu szkoły podstawowej, jeśli przedszkole mieści się w zespole.

 3

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

29

 

Spełnienie przez kandydatów tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami:

1. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/ szkoły, jeśli przedszkole mieści się w zespole/ - załącznik nr 1,
2. oświadczenie rodziców o miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie- załącznik nr 2,
3. Oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania z wychowania przedszkolnego- załącznik nr 3.

6. Na rok szkolny 2015/2016 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie określa następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziały przedszkolnego przy szkole podstawowej, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

9-31 marca 2015 r.

3-7 sierpnia 2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezaklasyfikowanych.

14 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00

19 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00

21 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia założenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Puck mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie lub innego oddziału przedszkolnego lub przedszkola na terenie Gminy Puck, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Puck nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym lub przedszkolu.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Puck przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

8. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Puck, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, informuje o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego Wójta Gminy Puck. W tym przypadku wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inny oddział przedszkolny lub inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta innego oddziału przedszkolnego, przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio oddziału przedszkolnego, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

9. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja.

§ 5, Dokumentacja wymagana do rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie:
1. Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego składa się do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie na druku zamieszczonym na szkolnej stronie internetowej lub dostępnym w sekretariacie szkoły w terminie określonym w § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu; wraz z Wnioskiem przestawia się do wglądu dokument tożsamości rodzica kandydata.
2. Do Wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, tj. / w zależności od spełnianych kryteriów – jeśli dotyczą/ w terminie określonym w § 4 ust 6. niniejszego regulaminu:
a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz, U. z 2011 r. Nr. 127, poz. 721, z późn. zm.5).
c) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
d) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą następczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013 r. poz. 135, ze zm. 6).
3. Do Wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu tj./w zależności od spełnianych kryteriów- jeśli dotyczą/ w terminie określonym w § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu:
a) Oświadczenia na drukach zamieszczonych na szkolnej stronie internetowej lub dostępnych w sekretariacie szkoły w terminie określonym w § 4 ust 6. niniejszego regulaminu:
- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/ szkoły, jeśli przedszkole mieści się w zespole/ - załącznik nr 1,
- oświadczenie rodziców o miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie- załącznik nr 2,
- oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania z wychowania przedszkolnego- załącznik nr 3.

4. Dokumenty o których mowa w § 5 ust. 2 litera b,c i d – są składane oryginalnie, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą też być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
5. Pozostała dokumentacja, którą należy dostarczyć do szkoły- na drukach zamieszczonych na szkolnej stronie internetowej lub dostępnych w sekretariacie szkoły- w terminie od 17.04.2015 r. do 30.06.2015 r./ po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów do oddziału przedszkolnego/ lub odpowiednio w terminach określonych w § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu w przypadku postępowania uzupełniającego:
a) 1 zdjęcie,
b) oświadczenie - ochrona danych osobowych kl. 0- 2015-2016- Załącznik nr 1;
c) oświadczenie - nauka religii kl. 0- 2015-2016- Załącznik nr 2;
d) oświadczenie - opieka zdrowotna kl. 0-2015-2016- Załącznik nr 3.

§ 6. Postępowanie rekrutacyjne:
1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym danej szkoły.
2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, publicznego przedszkola,publicznej innej formy wychowania przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych oddziałów przedszkolnych, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowywania przedszkolnego.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowywania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
4. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie.
5. Do działań komisji rekrutacyjnej w szczególności należy:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego - w terminach określonych w § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.
7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego - w terminach określonych w § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
9. Listy, o których mowa w ust. 6 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
10. Dalsze postępowanie rekrutacyjne, w tym postępowanie uzupełniające - określa § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.
§ 7. Procedury przyjęcia do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 dzieci kontynuujących roczne przygotowanie przedszkolne na podstawie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego:
1. Rodzice kandydatów, którzy będą w roku szkolnym 2015/2016 kontynuować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie na podstawie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, składają w sekretariacie szkoły w terminie od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r./ lub w innym terminie- po uzyskaniu opinii PP-P i decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego/ następujące dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej:
a) Deklaracja o kontynuowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie na podstawie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego;
b) Załączniki
Zdjęcie dziecka- 1 sztuka.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku ucznia /Załącznik Nr 1/.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który od 01.09.2015 r. będzie uczęszczał na lekcje religii zorganizowane w szkole /Załącznik Nr 2/.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną /Załącznik Nr 3/.
Zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego /jeśli obowiązek ten był spełniany poza oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Leśniewie – dostarczyć do 30.06.2015 r./.

2. Kandydaci, o których mowa jest w ust. 1 nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu i na wniosek rodziców - na podstawie Deklaracji - są przyjmowani do oddziału przedszkolnego.

§ 8. Procedury przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 w trakcie roku szkolnego:
1. Dzieci są przyjmowane do oddziału przedszkolnego w ciągu roku szkolnego decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie- na Wniosek rodziców kandydata /dotyczy kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Puck, kandydaci zamieszkali poza Gminą Puck- są przyjmowani, jeśli oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami/, z uwzględnieniem ust.2.
2. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 1, do oddziału przedszkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizujących pracy szkoły powodujące dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć kandydata po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3. Rodzice kandydatów o których mowa w ust. 1 składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie wraz z uzasadnieniem;
b) Załączniki:
Zdjęcie dziecka- 1 sztuka.
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku ucznia /Załącznik Nr 1/.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia który od 01.09.2015 r. będzie uczęszczał na lekcje religii zorganizowane w szkole/ Załącznik Nr 2/.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną /Załącznik Nr 3/.
Zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego /jeśli obowiązek ten był spełniany poza oddziałem szkolnym w Szkole Podstawowej w Leśniewie/.

§9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2015 roku.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Józefa Dambka w Leśniewie
mgr Maria Maciejewska

Strona 1 z 2

Przydatne strony

Pogoda

Fair

11°C

Puck

Fair

Humidity: 67%

Wind: 16.09 km/h

  • 28 May 2015

    Partly Cloudy 17°C 8°C

  • 29 May 2015

    Partly Cloudy 21°C 12°C